Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
 

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin") określa warunki zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży oraz dostawy i wykonywania tych umów.


2. Sklep internetowy (dalej „Sklep") prowadzony jest pod adresem http://doypack-online.pl/


3. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy oraz sprzedawcą produktów na nim umieszczonych jest PLASTMOROZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Białogardzie (78 – 200) przy ulicy Zygmunta Augusta 3c, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział IX Gospodarczy pod numerem 0000443740, NIP: 672-207-78-54, REGON: 321315117 (dalej „PLASTMOROZ").


4. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu należy wysyłać na adres e-mail sklep@plastmoroz.pl, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres:
PLASTMOROZ sp. z o.o. sp. k.
78 – 200 Białogard, ul. Zygmunta Augusta 3c


5. Oferta Sklepu kierowana jest wyłącznie do agencji reklamowych oraz innych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz posiadających numer NIP.


6. Jeśli nie zostało wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w Sklepie są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest PLASTMOROZ.

 

§2

Składanie zamówień

1. Klient ma do wyboru trzy sposoby złożenia zamówienia:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia i rozpoczęcie jego realizacji emailem lub telefonicznie.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. PLASTMOROZ zastrzega sobie prawo chwilowego wstrzymania działalności Sklepu ze względów technicznych lub konieczności uaktualnienia danych.


5. PLASTMOROZ może odmówić przyjęcia zamówienia z ważnych przyczyn, a w szczególności jeśli:
a. towar wskazany w zamówieniu nie jest już dostępny;
b. realizacja zamówienia nie jest możliwa z powodu niepoprawnej pracy systemu komputerowego Sklepu,
c. adres dostawy towaru nie znajduje się na terytorium Polski,
d. osoba składająca zamówienia nie jest pełnoletnia lub nie wyraziła zgody na przetwarzanie przez PLASTMOROZ swoich danych osobowych w zakresie wskazanym w § 8 ust. 1 pkt 1 Regulaminu lub nie prowadzi działalność gospodarczej.


6. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować za pomocą wiadomości mailowej lub telefonicznie do czasu wysyłki zamówienia.


7. W przypadku braku danego towaru w ramach złożonego zamówienia w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany na podany adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia. Klient będzie miał możliwość: (i) częściowej realizacji zamówienia, jeżeli jedno zamówienie zawiera więcej produktów, (ii) pełnej jego realizacji, przy założeniu, iż czas oczekiwania na realizację zamówienia ulegnie wydłużeniu, bądź też (iii) anulowania całego zamówienia. Każda z podjętej przez Klienta decyzji nie będzie wiązać się z żadnymi negatywnymi skutkami dla Klienta. Oznacza to, że w przypadku rezygnacji z zamówienia, jest ono wycofywane, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną zwrócone.

 

§3

Zawarcie umowy

1. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez Sklep (§ 2 ust 2 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a PLASTMOROZ.


2. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu.


3. Klient akceptuje, że przyjęcie zamówienia do realizacji przez PLASTMOROZ wiąże się z zawarciem prawnie skutecznej umowy sprzedaży i obowiązkiem zapłaty określonej w zamówieniu ceny wraz z kosztami wysyłki.


4. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

 

§4

Płatność

1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.


2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Cena nie obejmuje kosztów przesyłki.


3. PLASTMOROZ wystawia fakturę VAT na każde zrealizowane zlecenie.


4. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie bezgotówkowej w całości przed wysyłką towaru.


5. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku PLASTMOROZ.

 

 

§5

Wysyłka i odbiór towarów

1. Zamówienie wysyłane jest przez PLASTMOROZ w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 2 Regulaminu.


2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski.


3. PLASTMOROZ może powierzyć dostarczenie towarów osobom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.


4. Do czasu otrzymania zapłaty pełnej ceny wraz z kosztami wysyłki PLASTMOROZ wstrzymuje się z wysyłką zamówionych towarów.

 

§6 

Reklamacje

1. Jeśli sprzedany towar ma wady fizyczne lub jest w inny sposób niezgodny z umową Klientowi przysługuje prawo do jego bezpłatnej naprawy lub wymiany na nowy.


2. Reklamacje dotyczące wad towarów należy zgłaszać pisemnie na adres wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu.


3. Koszty przesyłki towaru ponosi Klient. W razie uznania reklamacji za zasadną PLASTMOROZ zwraca Klientowi koszty przesyłki nie większe jednak niż koszt normalnej przesyłki poleconej.


4. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać na adres poczty e-mail sklep@plastmoroz.pl

 

§7

Dane osobowe

1. Składając zamówienie Klient decyduje o wyrażaniu zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu:
a. zawierania i wykonania umów sprzedaży opisanych w Regulaminie,
b. działalności marketingowej prowadzonej przez PLASTMOROZ w zakresie promocji swoich towarów.


2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 1 pkt 1 powyżej jest warunkiem złożenia zamówienia.


3. Administratorem danych osobowych jest PLASTMOROZ. Ujawnione przez Klientów dane osobowe przetwarzane są w zbiorze danych osobowych zgłoszonym do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


4. Klient ma prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu.

 

§8

Polityka Cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.


2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest PLASTMOROZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Białogardzie (78 – 200) przy ulicy Zygmunta Augusta 3c, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział IX Gospodarczy pod numerem 0000443740, NIP: 672-207-78-54, REGON: 321315117.


4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.


5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
d. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


7. PLASTMOROZ informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących reklamodawców oraz partnerów.

 

§9

Zmiany Regulaminu

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z ważnych przyczyn. Informacja o planowanych zmianach oraz ich treść zostaną umieszczone na stronie internetowej Sklepu z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z upływem 7 (siedmiu) dni od dnia ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie będą dotyczyć zamówień przyjętych do realizacji przed dniem wejścia w życie wprowadzonych zmian, o których mowa powyżej.

 

§10

Odesłanie

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy polskiego Kodeksu cywilnego i innych ustaw.


2. Załącznikami do Regulaminu są:
a) wzór reklamacji.

 


 

Dokumenty do pobrania:

  1. Wzór reklamacji
  2. Ogólne warunki sprzedaży
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl